Privātuma politika

SIA "L'ITALII" privātuma politika


Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis
 
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "L'ITALII", reģistrācijas Nr. 40103640168, adrese: Hospitāļu iela 7-23, Rīga, LV-1013

Personas datu izmantošana

Jūs piekrītat, ka informācija, ko Jūs mums sniedzat, tiks reģistrēta elektroniski un var tikt izmantota šādiem mērķiem:
•    lai sazinātos ar Jums par pakalpojuma sniegšanas un izpildes gaitu;
•    lai sniegtu konsultāciju un iepazīstinātu ar jaunumiem.

Jebkurš pieteikums, ko iesniedzat mūsu interneta vietnē vai mūsu personālam, ļauj mums izmantot Jūsu sniegto informāciju attiecībā uz mūsu pakalpojumiem. Visi dati, kurus Jūs esat sniedzis līgumsaistību ietvaros, var tikt izmantoti, lai nodrošinātu savstarpējo saistību izpildi. Gadījumā, ja interneta vietnē tiek veiktas kādas izmaiņas vai uzlabojumi, Jūsu informācija var tikt izmantota, lai paziņotu Jums par šādām izmaiņām. Mēs varam sazināties ar esošajiem klientiem saistībā ar produktiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar jebkādiem klienta iepriekš izmantotajiem pakalpojumiem mūsu interneta vietnē.

Personas datu apkopošana
 
Mēs apkoposim sekojošu informāciju:
•  vārds, uzvārds;
•  personas kods;
•  dzīvesvietas adrese
•  e-pasta adrese;
•  mobilā telefona numurs;

Informācija var tikt apkopota un apstrādāta šādos gadījumos:
•  ja aizpildāt reģistrācijas formu tiešsaistē, kas pieejamas mūsu mājaslapā;
•  ja aizpildat līgumu un piekrītat līgumsaistību izpildei;
•  ja sazināties ar mūsu personālu telefoniski, elektroniski vai jebkādā citā veidā.

 
Personas datu uzglabāšana
 
Mūsu iegūtie personas dati par Jums tiek glabāti gan papīra formātā, gan mūsu informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami tam datu apstrādes mērķim, kādam tie bija iegūti. Reālajā praksē personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir pamats uzskatīt, ka saistībā ar mūsu līgumattiecībām var tikt celtas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam mērķim, tiek dzēsti.
Pat ja Jūs priekšlaicīgi izbeidzat līgumattiecības vai izbeidzas izsniegtās atļaujas termiņš ar mums, vai Jūs pārtraucat mūsu pakalpojumu izmantošanu, mēs saglabāsim Jūsu datus līdz brīdim, kamēr beidzas prasījuma tiesību pamats.
Informācija tiek glabāta arī tādēļ, lai to vajadzības gadījumā varētu sniegt Jums, nodrošinātu vēsturiskos datus par Jūsu kā klienta attiecībām ar mums un palīdzētu atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas var rasties saistībā ar mūsu savstarpējām attiecībām.
 
Personas datu izpaušana

SIA "L'ITALII" ir pienākums ievērot klientu informācijas konfidencialitāti. Personas datus drīkst izpaust trešajām personām vienīgi tādos gadījumos, ja tas ir nepieciešams līgumā noteikto saistību izpildei, vai, ja klients ir devis tam attiecīgu piekrišanu, vai citos likumīgos gadījumos (piemēram, piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildei).  

Saites uz trešo personu interneta vietnēm
 
Mūsu interneta vietnē var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Jūs piekrītat, apmeklējot attiecīgo interneta vietni. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta vietnēm un to saturu.
Jūsu tiesības

Jums ir tiesības iegūt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, to izcelsmi un apstrādes veidu, kā arī šādas apstrādes likumīgo pamatojumu. Svarīgi, lai mūsu rīcībā esošā informācija par Jums būtu pareiza un, lai šādi dati būtu nepieciešami. Jūs drīkstat pieprasīt, lai personas dati tiktu laboti vai pārtraukta to apstrāde, vai tie tiktu iznīcināti, ja personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, vai nav vairs nepieciešami mērķim, kādam tie bija iegūti.
Sazināšanās ar mums

Lūdzam sazināties ar mums saistībā ar jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem attiecībā uz šiem Personas datu aizsardzības noteikumiem, rakstot uz e-pastu info@litalii.lv vai zvanot pa tālruni +371 29858202.