Privātuma politika

SIA "L'ITALII" privātuma politika


Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis
 
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "L'ITALII", reģistrācijas Nr. 40103640168, adrese: Hospitāļu iela 7-23, Rīga, LV-1013

Personas datu izmantošana

Jūs piekrītat, ka informācija, ko Jūs mums sniedzat, tiks reģistrēta elektroniski un var tikt izmantota šādiem mērķiem:
•    lai sazinātos ar Jums par pakalpojuma sniegšanas un izpildes gaitu;
•    lai sniegtu konsultāciju un iepazīstinātu ar jaunumiem.

Jebkurš pieteikums, ko iesniedzat mūsu interneta vietnē vai mūsu personālam, ļauj mums izmantot Jūsu sniegto informāciju attiecībā uz mūsu pakalpojumiem. Visi dati, kurus Jūs esat sniedzis līgumsaistību ietvaros, var tikt izmantoti, lai nodrošinātu savstarpējo saistību izpildi. Gadījumā, ja interneta vietnē tiek veiktas kādas izmaiņas vai uzlabojumi, Jūsu informācija var tikt izmantota, lai paziņotu Jums par šādām izmaiņām. Mēs varam sazināties ar esošajiem klientiem saistībā ar produktiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar jebkādiem klienta iepriekš izmantotajiem pakalpojumiem mūsu interneta vietnē.

Personas datu apkopošana
 
Mēs apkoposim sekojošu informāciju:
•  vārds, uzvārds;
•  personas kods;
•  dzīvesvietas adrese
•  e-pasta adrese;
•  mobilā telefona numurs;

Informācija var tikt apkopota un apstrādāta šādos gadījumos:
•  ja aizpildāt reģistrācijas formu tiešsaistē, kas pieejamas mūsu mājaslapā;
•  ja aizpildat līgumu un piekrītat līgumsaistību izpildei;
•  ja sazināties ar mūsu personālu telefoniski, elektroniski vai jebkādā citā veidā.

 
Personas datu uzglabāšana
 
Mūsu iegūtie personas dati par Jums tiek glabāti gan papīra formātā, gan mūsu informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami tam datu apstrādes mērķim, kādam tie bija iegūti. Reālajā praksē personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir pamats uzskatīt, ka saistībā ar mūsu līgumattiecībām var tikt celtas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam mērķim, tiek dzēsti.
Pat ja Jūs priekšlaicīgi izbeidzat līgumattiecības vai izbeidzas izsniegtās atļaujas termiņš ar mums, vai Jūs pārtraucat mūsu pakalpojumu izmantošanu, mēs saglabāsim Jūsu datus līdz brīdim, kamēr beidzas prasījuma tiesību pamats.
Informācija tiek glabāta arī tādēļ, lai to vajadzības gadījumā varētu sniegt Jums, nodrošinātu vēsturiskos datus par Jūsu kā klienta attiecībām ar mums un palīdzētu atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas var rasties saistībā ar mūsu savstarpējām attiecībām.
 
Personas datu izpaušana

SIA "L'ITALII" ir pienākums ievērot klientu informācijas konfidencialitāti. Personas datus drīkst izpaust trešajām personām vienīgi tādos gadījumos, ja tas ir nepieciešams līgumā noteikto saistību izpildei, vai, ja klients ir devis tam attiecīgu piekrišanu, vai citos likumīgos gadījumos (piemēram, piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildei).  

Saites uz trešo personu interneta vietnēm
 
Mūsu interneta vietnē var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Jūs piekrītat, apmeklējot attiecīgo interneta vietni. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta vietnēm un to saturu.
Jūsu tiesības

Jums ir tiesības iegūt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, to izcelsmi un apstrādes veidu, kā arī šādas apstrādes likumīgo pamatojumu. Svarīgi, lai mūsu rīcībā esošā informācija par Jums būtu pareiza un, lai šādi dati būtu nepieciešami. Jūs drīkstat pieprasīt, lai personas dati tiktu laboti vai pārtraukta to apstrāde, vai tie tiktu iznīcināti, ja personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, vai nav vairs nepieciešami mērķim, kādam tie bija iegūti.
Sazināšanās ar mums

Lūdzam sazināties ar mums saistībā ar jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem attiecībā uz šiem Personas datu aizsardzības noteikumiem, rakstot uz e-pastu info@litalii.lv vai zvanot pa tālruni +371 29858202.
 
***
 

Политика приватности

 

Политика приватности SIA «L'ITALII»

 

Цель политики приватности

Целью политики приватности является предоставить физическому лицу — субъекту данных — информацию о цели, объеме, защите и сроке обработки персональных данных во время получения и обработки персональных данных субъекта.

 

Контролер

Контролером обработки персональных данных является SIA «L'ITALII», регистрационный № 40103640168, адрес: улица Хоспиталю, 7-23, Рига, LV-1013.

 

Использование персональных данных 

Вы соглашаетесь, что информация, которую вы нам предоставляете, будет зарегистрирована в электронном виде и может быть использована для следующих целей:

• чтобы сообщить вам о ходе предоставления и выполнения услуги;

• чтобы предоставить консультацию и ознакомить с новостями.

Любая заявка, которую вы подаете через наш сайт или наш персонал, позволяет нам использовать предоставленную вами информацию в отношении наших услуг. Все данные, предоставленные вами в рамках договорных обязательств, могут быть использованы для обеспечения выполнения взаимных обязательств. В случае, если на сайте производятся какие-либо изменения или улучшения, ваша информация может быть использована, чтобы сообщить вам о таких изменениях. Мы можем связаться с клиентом в отношении продуктов и услуг, связанных с любыми услугами, которыми он пользовался ранее на нашем сайте.

 

Обобщение персональных данных

Мы обобщаем следующую информацию:

• имя, фамилия;

• персональный код;

• адрес места жительства;

• адрес электронной почты;

• номер мобильного телефона.

 

Информация может быть обобщена и обработана в следующих случаях:

• если вы заполните форму регистрации на нашем сайте;

• если вы заполните договор и согласитесь на выполнение договорных обязательств;

• если вы свяжетесь с нашим персоналом по телефону, электронной почте или любым другим способом.

 

Хранение персональных данных

Получив ваши персональные данные, мы храним их как в бумажном виде, так и в нашей информационной системе. Персональные данные хранятся, пока они необходимы для той цели обработки данных, для которой они были получены. На практике персональные данные хранятся, пока есть основание полагать, что в связи с нашими договорными отношениями могут быть поданы иски. Персональные данные, которые больше не нужны для конкретной цели, удаляются.

Даже если вы досрочно прекращаете договорные отношения с нами, прекращаете использование наших услуг или кончается срок полученного разрешения, мы сохраним ваши данные, пока не прекратится основание для искового права.

Информация хранится также для того, чтобы в случае необходимости можно было предоставить ее вам, обеспечить данные об истории ваших отношений с нами в качестве клиента и ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть в связи с нашими взаимоотношениями.

 

Разглашение персональных данных

SIA «L'ITALII» обязано соблюдать конфиденциальность информации клиентов. Персональные данные могут разглашаться третьим лицам только в тех случаях, когда это необходимо для выполнения договорных обязательств или когда клиент дал на то соответствующее согласие, или же в других законных случаях (например, для выполнения требований применимых нормативных актов).

 

Ссылки на сайты третьих лиц

На нашем сайте могут встречаться ссылки на сайты третьих лиц. У этих сайтов — свои правила использования и защиты персональных данных, с которыми вы соглашаетесь, посещая соответствующий сайт. Мы не несем ответственности за сайты третьих лиц и содержание таких сайтов.

 

Ваши права

Вы вправе получить информацию об обрабатываемых нами персональных данных, их происхождении и виде обработки, а также о законном основании для такой обработки. Важно, чтобы информация о вас, имеющаяся в нашем распоряжении, была правильной и необходимой. Вы можете запросить исправление, прекращение обработки или уничтожение персональных данных, если они являются неправильными, неполными или неточными, или больше не являются необходимыми для той цели, для которой они были получены.

 

Контакты

Если у вас есть вопросы, запросы или комментарии в отношении правил защиты персональных данных просим связаться с нами, написав на адрес электронной почты info@litalii.lv или позвонив по телефону +371 29858202.