Piegādes noteikumi

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L'ITALII" vienotais reģistrācijas numurs 40103640168, juridiskā adrese Hospitāļu iela 7-23, Rīga, LV-1013, e-pasts: info@litalii.lv.

Patērētājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs - persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece - jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs - persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti - Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Lietošanas noteikumi - Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas - Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne - Pārdevēja interneta vietne www.litalii.lv;

Puses - Pārdevējs un Pircējs.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi - šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
1.5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās Preces.
1.6. Piekrītot šiem noteikumiem, Klients piekrīt savu personas datu nodošanai Pārdevējam. Pārdevējs ir personas datu apstrādes pārzinis, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Klienta personas datus Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt ar mērķi realizēt savus piedāvātos pakalpojumus vai noslēgto līgumu ietvaros, veikt klientu uzskaiti, piedāvāt, sniegt un uzturēt savus pakalpojumus, realizēt un aizsargāt Pārdevēja tiesības un tiesiskās intereses līgumu saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Pārdevējam ir tiesības personas datus iegūt no trešajām personām, kā arī nodot trešajām personām savu līgumsaistību ietvaros, ievērojot šajos noteikumos noteiktos mērķus, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, lai īstenotu savus pakalpojumus vai arī likumisku pieprasījumu gadījumos.


2. Atteikuma tiesību izmantošana
2.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot piegādes izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas — ja pasūtīta viena Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas — ja pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no pēdējās Preces partijas vai daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.
2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.
2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:
Adresātu (Pārdevēja nosaukums, juridiskā adrese, e-pasta adrese)
“Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas Preces iegādes”
Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
Patērētāja vārds un uzvārds
Patērētāja adrese
Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
Datums
2.5. Atdodamā Prece Patērētājam jānogādā Hospitāļu ielā 7-23, Rīgā, LV-1013, un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.
2.6. Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs drīkst atgriezt Preci Pārdevējam bez iepakojuma, ja Patērētājam nav bijis iespējams aplūkot Preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt Preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par Preces neatņemamu sastāvdaļu.
2.7. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis Patērētājs.
2.8. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta; ja Pircējs ir atvēris grāmatas plēves iepakojumu; ja Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; ja Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.
2.9. Nauda par Preci tiek atdota atpakaļ izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.


3. Patērētāja atbildība

3.1. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās izmantošanas apstākļu robežas.
3.2. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt Patērētājam viņa samaksāto naudas summu.
3.3. Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.


4. Piegāde
4.1. Piegādes cena atkarīga no piegādes veida un vietas. Iespējama sekojoši preces piegādes veidi: Pircējs nāk precei pakaļ; preci Pircējam nosūta izmantojot SIA “Omniva” pasta pakalpojumus (Latvijas teritorijā). Ja prece jānosūta, pārdevējs nodrošina preču izsūtīšanu piecu (5) darba dienu laikā kopš saņemta apmaksa par preci.5. Apmaksa
Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem: veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti vai veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķina kontu.

 

6.Strīdu risināšana
No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

 

***

 

Правила поставки

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ

 

Продавец — общество с ограниченной ответственностью «L'ITALII» (SIA «L'ITALII»), единый регистрационный № 40103640168, юридический адрес: улица Хоспиталю, 7-23, Рига, LV-1013, адрес эл. почты: info@litalii.lv.

Потребитель — физическое или юридическое лицо, которое выражает желание приобрести, приобретает или могло бы приобрести товар или использовать услугу для цели, которая напрямую не связана с его предпринимательской деятельностью.

Покупатель — лицо, которое приобретает товары в интернет-магазине Продавца. Покупателем может быть как Потребитель, так и лицо, не являющееся Потребителем.

Товар — любая вещь, которую Продавец предлагает или продает Потребителю через данный сайт.

Производитель — лицо, которое в рамках своей хозяйственной или профессиональной деятельности изготавливает или восстанавливает товар для продажи, или называет себя Производителем, указывая на товаре или его упаковке, или в техническом паспорте свое название (фирму), имя, фамилию, товарный знак или другой знак отличия.

Нормативные акты — правила Кабинета министров № 255 от 20 мая 2014 года «Правила о дистанционном договоре», Закон о защите прав потребителей, Гражданский закон, Коммерческий закон и другие обязательные нормативные акты.

Правила использования — указания Производителя или Продавца, при соблюдении которых Товар сохраняет пригодность к использованию (применению) и надлежащее качество, а также не создает угрозы для имущества, здоровья, жизни или среды Потребителя.

Цены — окончательная цена указанного на сайте Товара, включая налоги и сборы, за которую Продавец продает Товары посредством данного сайта. В Цену не включена плата за доставку Товара.

Сайт — сайт Продавца в Интернете: www.litalii.lv.

Стороны — Продавец и Покупатель.

Общие правила и условия — данные правила (общие правила и условия Сайта).

 

1. Общие положения

1.1. Данные правила определяют правовые отношения между Покупателем и Продавцом.

1.2. Перед использованием Сайта просим внимательно ознакомиться с данными правилами использования Сайта.

1.3. Начав использовать Сайт, пользователь соглашается соблюдать данные Правила.

1.4. Продавец может частично или полностью удалить, изменить, дополнить информацию на Сайте без предварительного уведомления.

1.5. Приведенные изображения и описание товаров могут немного отличаться от предлагаемого Товара.

1.6. Соглашаясь с данными правилами, Клиент соглашается на передачу Продавцу своих персональных данных. Продавец является контролером обработки персональных данных в соответствии с Общим регламентом по защите данных. Продавец вправе обрабатывать персональные данные Клиента с целью реализовать свои услуги или в рамках заключенных договоров, осуществлять учет клиентов, предлагать, предоставлять и поддерживать свои услуги, реализовать и охранять права и правовые интересы Продавца для выполнения договорных обязательств, выполнять установленные нормативными актами обязанности. Продавец вправе получать персональные данные от третьих лиц, а также передавать их третьим лицам в рамках своих договорных обязательств, соблюдая установленные данными правилами цели, в установленном нормативными актами порядке, чтобы осуществить свои услуги или выполнить законные требования.

 

2. Использование права на отказ

2.1. Потребитель может использовать право на отказ и в одностороннем порядке отказаться от Товара в течение 14 (четырнадцати) дней, покрыв расходы на доставку, в соответствии с нормативными актами.

2.2. Срок использования права на отказ рассчитывают: со дня доставки Товара — если заказан один Товар; со дня доставки последнего Товара — если в заказ включено несколько Товаров; со дня доставки последней партии или части Товара — если доставка осуществляется партиями или по частям.

2.3. Использование права на отказ означает сообщение Покупателя об отказе от Товара и передачу или отправку Товара Продавцу.

2.4. Для сообщения об отказе Потребитель может использовать бланк отказа, предоставленный Продавцом, или же извещение в свободной форме, где Потребитель обязательно указывает:

• адресата (название, юридический адрес, адрес электронной почты Продавца);

• «Я сообщаю, что хочу отказаться от покупки следующего Товара: …»;

• дату заказа/получения;

• имя и фамилию Потребителя;

• адрес Потребителя;

• подпись Потребителя (только если бланк отправляется в бумажном виде);

• дату.

2.5. Возвращаемый Товар Потребитель должен доставить по адресу: улица Хоспиталю, 7-23, г. Рига, LV-1013, и Товар должен быть в полной комплектации.

2.6. Используя право на отказ, Потребитель может вернуть Товар Продавцу без упаковки, если Потребитель не мог осмотреть Товар, не вскрыв упаковку, а также не мог сохранить упаковку Товара, например, из-за ее размера, так как она не является неотъемлемой составной частью Товара.

2.7. Своевременная отправка бланка на отказ или извещения об использовании права на отказ прекращает договор и освобождает Потребителя от любых обязательств, вытекающих из договора, или от обязательств заключить такой договор, если инициативу выразил Потребитель.

2.8. Потребитель не может использовать право на отказ: если Товар изготовлен по указаниям Потребителя или Товар недвусмысленно персонализирован; если Покупатель вскрыл пленку, в которую была упакована книга; если Товар быстро портится или скоро истекает его срок годности; если Потребитель открыл упаковку Товара, который из санитарно-гигиенических соображений нельзя вернуть; если Товар из-за своих свойств безвозвратно смешался с другими вещами после доставки и т. д.

2.9. Деньги за Товар возвращаются тем же способом, каким была произведена оплата.

 

3. Ответственность Потребителя

3.1. Потребитель несет ответственность за уменьшение ценности Товара или его недобросовестное употребление, если Товар во время использования права на отказ был в употреблении больше, чем необходимо для его проверки и определения его свойств и вида.

3.2. Потребитель обязан в течение 14 дней с момента отправки письменного отказа вернуть Товар Продавцу. Продавец или предоставитель услуги обязан в течение 14 дней с момента получения информации о решении Потребителя об отказе от договора вернуть Потребителю уплаченную им денежную сумму.

3.3. Потребитель несет ответственность за сохранение качества и безопасность Товара в период реализации права на отказ.

 

4. Доставка

4.1. Цена доставки зависит от вида и места доставки. Возможны следующие виды доставки: Покупатель приходит за товаром сам; товар отправляется Покупателю через почтовые услуги SIA «Omniva» (по территории Латвии). Если товар необходимо отправить, продавец обеспечивает отправку товаров в течение пяти (5) рабочих дней с момента получения оплаты товара.

 

5. Оплата

Оплатить товар можно картой Visa или MasterCard или же перечислением на банковский счет Продавца.

 

6. Разрешение споров

К правовым отношениям, вытекающим из данных Правил, применимы нормативные акты Латвийской Республики.