Piegādes noteikumi

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L'ITALII" vienotais reģistrācijas numurs 40103640168, juridiskā adrese Hospitāļu iela 7-23, Rīga, LV-1013, e-pasts: info@litalii.lv.

Patērētājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs - persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece - jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs - persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti - Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Lietošanas noteikumi - Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas - Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne - Pārdevēja interneta vietne www.litalii.lv;

Puses - Pārdevējs un Pircējs.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi - šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
1.5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās Preces.
1.6. Piekrītot šiem noteikumiem, Klients piekrīt savu personas datu nodošanai Pārdevējam. Pārdevējs ir personas datu apstrādes pārzinis, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Klienta personas datus Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt ar mērķi realizēt savus piedāvātos pakalpojumus vai noslēgto līgumu ietvaros, veikt klientu uzskaiti, piedāvāt, sniegt un uzturēt savus pakalpojumus, realizēt un aizsargāt Pārdevēja tiesības un tiesiskās intereses līgumu saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Pārdevējam ir tiesības personas datus iegūt no trešajām personām, kā arī nodot trešajām personām savu līgumsaistību ietvaros, ievērojot šajos noteikumos noteiktos mērķus, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, lai īstenotu savus pakalpojumus vai arī likumisku pieprasījumu gadījumos.


2. Atteikuma tiesību izmantošana
2.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot piegādes izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas — ja pasūtīta viena Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas — ja pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no pēdējās Preces partijas vai daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.
2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.
2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:
Adresātu (Pārdevēja nosaukums, juridiskā adrese, e-pasta adrese)
“Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas Preces iegādes”
Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
Patērētāja vārds un uzvārds
Patērētāja adrese
Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
Datums
2.5. Atdodamā Prece Patērētājam jānogādā Hospitāļu ielā 7-23, Rīgā, LV-1013, un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.
2.6. Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs drīkst atgriezt Preci Pārdevējam bez iepakojuma, ja Patērētājam nav bijis iespējams aplūkot Preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt Preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par Preces neatņemamu sastāvdaļu.
2.7. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis Patērētājs.
2.8. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta; ja Pircējs ir atvēris grāmatas plēves iepakojumu; ja Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; ja Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.
2.9. Nauda par Preci tiek atdota atpakaļ izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.


3. Patērētāja atbildība

3.1. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās izmantošanas apstākļu robežas.
3.2. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt Patērētājam viņa samaksāto naudas summu.
3.3. Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.


4. Piegāde
4.1. Piegādes cena atkarīga no piegādes veida un vietas. Iespējama sekojoši preces piegādes veidi: Pircējs nāk precei pakaļ; preci Pircējam nosūta izmantojot SIA “Omniva” pasta pakalpojumus (Latvijas teritorijā). Ja prece jānosūta, pārdevējs nodrošina preču izsūtīšanu piecu (5) darba dienu laikā kopš saņemta apmaksa par preci.5. Apmaksa
Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem: veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti vai veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķina kontu.

 

6.Strīdu risināšana
No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.